STAVEBNÝ DOZOR  TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  INŽINIERING – ZABEZPEČÍME VŠETKY POVOLENIA PRE VAŠU STAVBU KOMPLETNÝ MANAŽMENT STAVBY STAVEBNÉ PORADENSTVO

 

  • Stavebný dozor (SV) na základe odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Z.z.
  • Technický dozor investora (TDI) podľa požiadaviek klienta na širokú škálu stavieb od rodinných domov a občianskych budov po priemyselné stavby.

 

Povinnosť stavebného dozoru ukladá Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov:

– pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne
– ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce, atď.)
– v prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad

– v prípade stavby na kľúč je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (v tomto prípade technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe.

Povinnosti stavebného dozora a technického dozora investora:

– či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
– dodržanie všeobecných technických požiadaviek
– dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
– dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
– sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
– dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
– rieši technické otázky s dodávateľom stavby
– kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
– zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby

Výkon stavebného dozoru pri výstavbe rodinného domu:

– oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
– prebratie/odovzdanie staveniska
– kontrola technologických postupov vždy pred, resp. po ukončení technologického celku, napr. viazanie výstuže, betonáž, …
– zápisy v stavebnom denníku
– súhrn prípadných stavebných dokladov od zhotoviteľa
– kontrola dodávateľov
– kontrola realizovaných výmer
– konzultácie

Celkovo dozor sleduje postup výstavby počas realizácie podľa potreby. Jedná sa o individuálne návštevy na stavenisku, príp. konzultácie napr. mailom, telefonicky.

Cena

Cena za stavebný dozor na rodinný dom sa stanovuje individuálne na základe zložitosti projektu, vzdialenosti a požiadaviek klienta.

Cena za technický dozor investora (TDI) sa stanovuje individuálne na základe konzultácie požiadaviek klienta.

Comments are closed.